پیش‌بینی رفتار اکوستیکی انواع پوشش‌های جاذب

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

پژوهشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

آگاهی از رفتار اکوستیکی مواد و لایه‌های جاذب صوت در طراحی تجهیزات نظامی و اکوستیکی زیر آب اهمیت زیادی دارد. اگر بتوان با استفاده از روش‌های عملی بدون اعمال محدودیت در عملکرد یک سیستم، نوفة اکوستیکی آن را کاهش داد، توان عملیاتی آن بالا می‌رود. از جمله روش‌های عملی، استفاده از لایه‌های متنوع جاذب صوت روی بدنة این تجهیزات است. در این مقاله با استفاده از بستة نرم‌افزاری وین‌فلگ[i] و با بهره‌گیری از مدل‌های نظری، تأثیر مشخصه‌های فیزیکی جاذب‌های صوتی زیر آب شامل چگالی، ضخامت و امپدانس اکوستیکی بر میزان جذب انرژی صوتی و شاخص تضعیف در این جاذب‌ها تجزیه و تحلیل شده است.
[i]. WINFLAG

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] David, J., N. Cheeke, Fundamentals and Applications of Ultrasonic Waves, CRC Pres, 2002.
[2] Anon. "Underwater Acoustics", ASA Underwater Acoustics Technical Committee, 2013.
[3] Bhatia, A., Ultrasonic Absorption: An Introduction to the Theory of Sound Absorption and Dispersion in Gases, Liquids and Solids, Dover Publications, 2012.
[4] Yang-Hann, K., Sound Propagation: An Impedance Based Approach, John Wiley & Sons, 2010.
[5] Cox, T. J., P. D'antonio, Acoustic Absorbers and Diffusers, SponPress, 2004.
[6] Vugran, T. E., Manual for WINFLAG, Version 2.2, 2008.
[7] Mechel, F. P. "Ausweitung der Absorberformel von Delany und Bazley zu tiefen Frequenzen." Acustica, 1976, pp. 210-213.
[8] Trevor, J. C., P. D. Antonio, AcousticAbsorbers and diffusers, Theory, design and application, Second ed., Taylor & Francis, 2009.
[9] Leclaire, P., L. Kelders, W. Lauriks, M. Melon, N., N. Brown, B. Castanede. "Determination of the viscous and thermal characteristic length of plastic foams by ultrasonic measurements in helium and air. J. Appl. Physics 80." Appl. Physics, vol. 80, 1996, pp. 2009 -2012.
[10] Mechel, F. P. "Design charts for sound absorber layers." Acoust. Soc. Am., vol. 83, 1988, pp. 1002-1013.