مروری بر استاندارهای ارتعاش در ساختمان ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی بهداشت حرفه ای -دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت

2 دانشجوی دکتری- دانشگاه علوم پزشکی تهران- دانشکده بهداشت

چکیده

از جمله عوامل زیان‌آور فیزیکی محیط کار، ارتعاشات منتقله از محیط است. این عامل زیان‌آور در زمرة عواملی اسـت که از نظر صدمات وارده به انسان، سازه و محیط از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این مقاله استانداردهای مرتبط با ارتعاش در ساختمان‌ها مرور و بررسی شده است. این استانداردهای به دو دستة استانداردهای مرتبط با آسیب در ساختمان‌ها و استانداردهای مرتبط با راحتی ساکنان تقسیم می‌شوند. استانداردهای مرتبط با ارتعاش در ساختمان، ارتعاش ناشی از منابعی چون انفجار معادن، شمع‌کوبی در سایت‌های ساختمان‌سازی، ارتعاشات ناشی از ترافیک جاده‌ای و ریلی، تجهیزات ساختمان‌سازی و ادوات و ماشین‌آلات صنعتی را پوشش می‌دهند و ارتعاشات ناشی از زلزله و دیگر حوادث طبیعی را دربر نمی‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Massarsch, K. R., B. H. Fellenius, “Ground Vibrations from Pile and Sheet Pile Driving Part 2- Review of Vibration Standards”, Proceedings, DFI/EFFC International Conference on Piling and Deep Foundations, Stockholm, 21-23, 2014, pp. 487-501.
[2] Swedish Standard: Vibration and shock-Guidance levels and measuring of vibrations in buildings originating from piling, sheet piling, excavating and packing to estimate permitted vibration levels, (in Swedish). SS 02 5211. Swedish Institute of Standards, SIS. Stockholm, 1999.
[3] Siskind, D. E., M. S. Stagg, J. W. Kopp, C. H. Dowding, “Structure Response and Damage Produced by Ground Vibration from Surface Mine Blasting", USBM Report of Investigations RI8507, Washington, 1980.
[4] British Standards Institution.”Evaluation and Measurement for Vibration in Buildings, Part 2: Guide to Damage Levels from Groundborne Vibration”, British Standard 7385: Part 2: British Standards Institute, 1993.
[5] BS 5228.2, “Code of practice for noise and vibration control on construction and open sites-Part 2: Vibration”, Appendix B, 2009.
[6] DIN 4150-3, Structural vibration-Effects of vibration on structures, 1999-02.
[7] SN 640 312, Association of Swiss Highway Engineers, 1978.
[8] AS2187.2, Explosives-Storage, transport and use, Part 2: Use of explosive, 1993.
[9] BS6472, “Evaluation of human exposure to vibration in buildings (1-80 Hz)”, 1992.
[10] BS 6472-1, Guide to evaluation of human exposure to vibration in buildings-Part 1: Vibration sources other than blasting. BSI London, 2008.
 [11] Allan, M., D. Duschlbauer, M. Harrison. “Implications of Updating the vibration assessment methodology of BS6472 from the 1992 to the revised 2008 version.” Acoustics Australia, 38, 2010, p. 95.
[12] ISO 2631-2. Evaluation of human exposure to whole-body vibration -Part 2: Continuous and shock-induced vibrations in buildings (1 to 80 Hz), 1989.
[13] ISO 2631-2, Mechanical vibration and shock-Evaluation of human exposure to wholebody vibration-Part 2: Vibration in buildings (1 Hz to 80 Hz), 2003.