اصول و کاربرد پایش سلامت سازه ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه زنجان

2 دانشجوی ارشد دانشگاه زنجان

چکیده

اساساً تمامی سازه‌ها و قطعات صنعتی در طول کارکرد خود باید در محدودة مورد نظر طراح باشند. این در حالی است که گاهی عوامل محیطی و مخرب موجود می‌تواند آثار مخربی بر عمر و سلامت سازه یا قطعة مورد نظر داشته باشند. از نتایج برخی از این آثار مخرب می‌توان به جوانه‌زنی و رشد ترک در سازه اشاره کرد که در صورت بارگذاری و شرایط محیطی مخرب می‌تواند به واماندگی کامل سازه بیانجامد. چنانچه این معایب پس از رخداد پدیدار شوند، هزینه‌ای سنگین و گاه جبران‌ناپذیر برجای خواهند گذاشت. به‌همین منظور، برای پیش‌بینی و جلوگیری از رخداد این معایب، سامانه‌های پایش سلامت سازه استفاده می‌شوند. در این مقاله کلیات، اصول و روش‌های پایش سلامت سازه‌ها به اختصار تشریح می‌شود و کاربردهای این فن به اجمال مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Balageas, Daniel, Structural Health Monitorig, ISTE Ltd, 2006.
[2] Laboratory for Active materials and Smart Structures, Victor Giurgiutiu, University of South Carolina.
[3] Encyclopedia of Structural Health Monitoring.
[4] Inaudi, Daniele, Fiber Optic Methods for Structural Health Monitoring, John Wiley & Sons, 2007.
[5] Steinem, C., Piezoelectric Sensors, Sprlinger, 2006.
[6] Debnath, Lokenath, Wavelet Transform and Time - Frequency Signal Analysis, Springer, 2001.
[7] Achenbach, J. D., Wave Propagation in Elastic Solids, University of Illinois, North Holland Publishing.1973.
[8] مجموعه منابع تخصصی مهندسی جوش، مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران، مجموعة چهارم، جلد هفتم، آزمون‌های غیرمخرب.
[9] Hill, K.O., Y. Fujii, D. C. Johnson, B. S. Kawasaki. "Photosensitivity in optical fiber waveguides: application to reflection fiber fabrication." Appl. Phys. Lett. 32 (10), 1978, p. 647.
[10] Giurgiutiu, Victor, Structural Health Monitoring With Piezoelectric Wafer Active Sensors, 2008.