نشر آوایی در مطالعات و بررسی‌های خوردگی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

روش نشر آوایی در بررسی عیوب در حال پیشرفت در مواد و قطعات اهمیت بسیاری دارد. این روش توانایی بررسی رشد ترک، تغییر شکل پلاستیک و دیگر تغییراتی که سبب ایجاد امواج فراصوتی می‌شوند، مانند خوردگی فلزات و شکست فیلم‌های پسیو[i]، را دارد. همچنین در کاربردهای صنعتی برای بازرسی قطعات در حال کار و سرویس برای رشد ترک، خستگی و خوردگی به‌کار می‌رود. برای استفادة کاربردی از این روش در خوردگی قطعات صنعتی، لازم است تا به‌صورت آزمایشگاهی انواع گوناگون خوردگی در مواد مختلف مورد بررسی و کالیبراسیون قرار گیرد. از سال 1978 م، دربارة انواع گوناگون خوردگی مطالعاتی به‌صورت آزمایشگاهی آغاز شده است. در این مطالعات با ارتباط پارامترهای مختلف فیزیکی این روش مانند زمان ادامه، دامنه و شمارش سیگنال نشر آوایی به بررسی خوردگی مواد پرداخته می‌شود. خوردگی تحت تنش، خوردگی حفره‌ای و شیاری از انواع خوردگی مورد مطالعه‌اند که چکیده‌ای از مطالعات انجام‌شده برای روشن‌شدن چگونگی تخمین خوردگی با این روش و دیگر مزایای این روش در مکان‌یابی خوردگی در این مقاله بررسی شده است.
[i]. passive

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Ziehl, P., A. Pollock, Acoustic Emission for Civil Structures, INTECH Open Access Publisher, 2012.
[2] Standard, A., E1316, “Standard Terminology for Nondestructive Examinations”, ASTM International, 2005.
[3] Kalyanasundaram, P., C. Mukhopadhyay, S.S. Rao, Practical acoustic emission, Alpha Science International Limited, 2007.
[4] Prateepasen, A., Pitting Corrosion Monitoring Using Acoustic Emission, INTECH Open Access Publisher, 2012.
[5] Moran, G.C., P. Labine. “Corrosion monitoring in industrial plants using nondestructive testing and electrochemical methods.” Symposium, ASTM International, 1986.
[6] Blain, J., J. Masounave, J. Dickson. “A study of stress-corrosion crack propagation in 2024-T351 aluminium alloy by acoustic emission.” Canadian Metallurgical Quarterly, 1984. 23(1):51-57.
[7] Cakir, A., S. Tuncell, A. Aydin. “AE response of 316L SS during SSR test under potentiostatic control.” Corrosion Science, 1999. 41(6):1175-1183.
[8] Jones, R. M. Friesel. “Acoustic emission during pitting and transgranular crack initiation in type 304 stainless steel.” Corrosion, 1992. 48(9):751-758.
[9] Jones, R., M. Friesel, R. Pathania. “Evaluation of stress corrosion crack initiation using acoustic emission.” Corrosion, 1991. 47(2):105-115.
[10] Yuyama, S. T. Kishi. “AE analysis during corrosion, stress corrosion cracking and corrosion fatigue processes.” J. Acoust. Emiss., United States, 1983.
[11] Alvarez, M., P. Lapitz, J. Ruzzante. “Analysis of acoustic emission signals generated from SCC propagation.” Corrosion Science, 2012, (55):5-9.
[12] Mansfeld, F. P. Stocker. “Acoustic emission from corroding electrodes.” Corrosion, 1979. 35(12):541-544.
[13] Jirarungsatian, C., A. Prateepasen. “Pitting and uniform corrosion source recognition using acoustic emission parameters.” Corrosion Science, 2010. 52(1):187-197.
[14] Jomdecha, C., A. Prateepasen, P. Kaewtrakulpong. “Study on source location using an acoustic emission system for various corrosion types.” NDT & E International, 2007. 40(8):584-593.
[15] Arora, A. “Acoustic emission characterization of corrosion reactions in aluminum alloys.” Corrosion, 1984. 40(9):459-465.
[16] Kim, Y.P., et al. “Ability of acoustic emission technique for detection and monitoring of crevice corrosion on 304L austenitic stainless steel.” NDT & E International, 2003. 36(8):553-562.
[17] Ferrer, F., et al. “On the potential of acoustic emission for the characterization and understanding of mechanical damaging during abrasion–corrosion processes.” Wear, 1999. 231(1):108-115.