بررسی تجربی اثر سرعت برشی بر ارتعاش چتر در ‏فرایند داخل‏ تراشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه یزد

2 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

وقتی ماشین‏کاری قطعات مکانیکی با دقت بالا انجام می‏شود، باید از ارتعاشات خودتحریک چتـر کاملاً اجتناب شود؛ زیرا این نوع حرکت ارتعاشی باعث بی‏ کیفیتی سطح و خطاهای ابعادی غیرقابل قبول می‏شود. به‌طور معمول پدیدة ارتعاش ناپایدار زمانی به‏وجود می‏آید که به‌طور کلی سختی سیستم ماشین‏کاری کم باشد. این پدیده بیشتر در فرایند داخل‏تراشی با ابزار باریک و بلند رخ می‏دهد. در این مقاله، اثر برخی از پارامترهای مؤثر بر فرایند داخل‌تراشی به‌صورت آزمایشگاهی روی یک ماشین تراش به‏ کمک شتاب‏ سنج‏ های نصب‌شده روی ابزار برش مطالعه شده است. سپس سیگنال‌های شتاب‌سنج در حوزة زمان و طیف فرکانسی آنها بررسی شده‌ است. نتایج نشان می‌دهد که سرعت برشی مهمترین پارامتری است که می‌تواند عملیات برشکاری را با محدودیت مواجه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Quintana, G., J. Ciurana. “Chatter in machining processes: A review.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 51, 2011, pp. 363-376.
[2] Wang, M., R. Fei. “Chatter suppression based on nonlinear vibration characteristic of electro rheological fluids.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 39, 1999, pp. 1925-1934.
[3] Wang, M., R. Fei. “On-line chatter detection and control in boring based on an electro rheological fluid.” Mechatronics, Vol. 11, 2001, pp. 779-792.
[4] Ema, S., E. Marui. “Suppression of chatter vibration of boring tools using impact dampers.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 40, 2000, pp. 1141-1156.
[5] Edhi, E., T. Hoshi. “Stabilization of high frequency chatter vibration in fine boring by friction damper.” Journal of the International Societies for Precision Engineering and Nanotechnology, Vol. 25, 2001, pp. 224-234.
[6] Mei, C. “Active regenerative chatter suppression during boring manufacturing process.” Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, Vol. 21, 2005, pp. 153-158.
[7] Moradi, H., F. Bakhtiari-Nejad, M. R. Movahhedy. “Tuneable vibration absorber design to suppress vibrations: An application in boring manufacturing process.” Journal of Sound and Vibration, Vol. 318, 2008, pp. 93-108.
[8] Sathianarayanan, D., L. Karunamoorthy, J. Srinivasan, G. S. Kandasami, K. Palanikumar. “Chatter suppression in boring operation using magnetorheological fluid damper.” Materials and Manufacturing Processes, Vol. 23, 2008, pp.329-335.
[9] Migue´lez, M. H., L. Rubio, J. A. Loya, J. Ferna´ndez-Sa´ez. “Improvement of chatter stability in boring operations with passive vibration absorbers.” International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 52, 2010, pp. 1376-1384.
[10] L. Rubio, J. A. Loya, M. H. Miguélez, J. Fernández-Sáez. “Optimization of passive vibration absorbers to reduce chatter in boring.” Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 41, 2013, pp. 691-704.
[11] Yussefian, N .Z., B. Moetakef-Imani, H. El-Mounayri. “The prediction of cutting force for boring process.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 48, 2008, pp. 1387-1394.
[12] Moetakef-Imani, B., N. Z. Yussefian. “Dynamic simulation of boring process.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 49, 2009, pp. 1096-1103.
[13] Sortino, M., G. Totis, F. Prosperi. “Development of a practical model for selection of stable tooling system configurations in internal turning.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 61, 2012, pp. 58-70.
[14] Sortino, M., G. Totis, F. Prosperi. “Modeling the dynamic properties of conventional and high-damping boring bars.” Mechanical Systems and Signal Processing, Vol. 34, 2013, pp. 340-352.
[15] Totis, G., M. Sortino. “Robust analysis of stability in internal turning.” Procedia Engineering, Vol. 69, 2014, pp. 1306-1315.
[16] Atabey, F., I. Lazoglu, Y. Altintas. “Mechanics of boring processes-Part I.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 43, 2003, pp. 463-476.
[17] Atabey, F., I. Lazoglu, Y. Altintas. “Mechanics of boring processes-Part II-multi-insert boring heads.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 43, 2003, pp. 477-484.
[18] Lazoglu, I., F. Atabey, Y. Altintas. “Dynamics of boring processes: Part III-time domain modeling.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 42, 2002, pp. 1567-1576.
[19] Siddhpura, M., R. Paurobally. “A review of chatter vibration research in turning.” International Journal of Machine Tools & Manufacture, Vol. 61, 2012, pp. 27-47.
[20] Shaeri, M. H., M. T. Salehi, S. H. Seyyedein, M. R. Abutalebi, J. K. Park. “Microstructure and mechanical properties of Al-7075 alloy processed by equal channel angular pressing combined with aging treatment.” Materials and Design, Vol.57, 2014, pp. 250-257.