تحلیل اندازه‌گیری زمان واخنش و نوفة زمینه در اتاق موسیقی عمارت عالی‌قاپـوی اصفهان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

صداوسیما

چکیده

عمارت عالی‌قاپو در شهر اصفهان به‌دلیل معماری باشکوهش شهرتی جهانی دارد. اما دلیل اصلی شهرت این عمارت، طبقة فوقانی آن است که به اتاق موسیقی معروف است. در این مقاله به‌کمک دستگاه اندازه‌گیری 2260 تراز صدا[1] و زمان واخنش فضای موجود اندازه‌گیری و با معیارهای استاندارد مقایسه شده است. نتایج حاکی از آن است که زمان واخنش بنا در مقایسه با نمودار زمان واخنش بهینه در حد مطلوبی قرار دارد. علاوه بر هندسة خاص فضا، تنگ‌بری‌های این اتاق نیز نقش کاوک را ایفا می‌کنند که در بهبود فرکانس‌های پایین این فضا مؤثرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات