مطالعة اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 دانشگاه علوم پزشکس تهران

چکیده

صدای توربین‌های بادی از جمله ریسک فاکتورهای محیطی سلامت انسان است و از مهمترین پاسخ‌های انسان به آن، آزردگی صوتی ناشی از آن می‌باشد. در این مقاله اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل بررسی شده است. برای این منظور، شاغلان نیروگاه بادی منجیل در سه گروه تعمیرات، حراست و اداری بررسی و تراز معادل صوت برای هر یک از گروه‌ها براساس استاندارد ایـزو 9612 اندازه‌گیری می‌شود. میزان آزردگی صوتی افراد با استفاده از روش ایـزو 15666 تعیین شده است. براساس نتایج، میانگین آزردگی صوتی افراد 6 به‌دست آمد و تعمیرکاران نسبت به دو گروه دیگر آزردگی صوتی بیشتری دارند. میانگین سن و سابقة کار افراد به‌ترتیب 8/30 و 1/14 سال بود و افرادی با سن و سابقة کار بیشتر، آزردگی صوتی بیشتری را تجربه کردند. همچنین صدا، سن و سابقة کار ارتباط مثبت و معناداری با آزردگی صوتی دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان می‌دهد که تأثیر مواجهة صوتی بر آزردگی شاغلان از تأثیر سن بیشتر است و در حضور سن و صدا، سابقة کار تأثیری بر آزردگی ندارد. چون این مقاله نخستین تحقیق در میان شاغلان نیروگاه‌های بادی در سطح دنیاست، ارتباط مواجهه - پاسخ برای صدای توربین‌های بادی و آزردگی صوتی حاصل در این مقاله نیاز به اعتبارسنجی در سایت‌های نیروگاهی بادی متفاوت در محدودة ترازهای صدای پایین‌تر و بالاتر به‌منظور تعیین نقطة برش و محدودة صحت نتایج دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات