بررسی روش‌های عددی در تحلیل ارتعاشات تیرهای دورانی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشگر/مرکز تحقیقات نهاب دانشگاه امام حسین (ع)

2 هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده

در این مقاله روش‌های عددی برای تعیین فرکانس‌های طبیعی تیرهای دورانی بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا معادلات حاکم بر تیرهای دورانی ارائه می‌شود. سپس روش‌های عددی، شامل روش‌های مودهای فرضی و جرم‌های متمرکز معرفی می‌شوند؛ در این دسته‌بندی روش‌های رایلی ریتز، گالرکین و لاگرانژ زیرمجموعة روش‌های مودهای فرضی و روش‌های مایکل استاد و المان محدود زیرمجموعة روش‌های جرم‌های متمرکز می‌باشند. پس از معرفی تمامی روش‌های یادشده، در ادامه روش‌های مودهای فرضی به زبان متلب و روش‌های جرم‌های متمرکز به زبان فرترن کدنویسی می‌شوند و با مقاله‌ای که دارای نتایج تحلیلی دقیقی با استفاده از سری‌های فروبنیوس می‌باشد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در نهایت مشخص می‌شود که نتایج جرم‌های متمرکز تطابق خوبی دارند که از این میان، روش المان محدود بهترین روش جهت محاسبة فرکانس‌های طبیعی تیرهای دورانی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات