امکان سنجی استفاده از آنالیز صوت برای عیب یابی یک جعبه دنده هلیکال با یاتاقان های لغزشی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه شهرکرد

چکیده

در این مقاله طیف زمانی و طیف فرکانسی صدای یاتاقان‌های یک جعبه دنده هلیکال با یاتاقان‌های لغزشی، درحالت پایدار، استخراج و با طیف‌های به دست آمده از آنالیز ارتعاشات مقایسه شده است. برای این منظور به جای استفاده از تجهیزات خاص آنالیز صوت، توسط یک میکروفن متصل به یاتاقان و دستگاه ضبط صدا، صدای هر یاتاقان ضبط شده و سیگنال صوتی دیجیتال، توسط یک برنامه محاسباتی، پردازش می‌شود. به منظور محاسبه سرعت ارتعاشات در یاتاقان‌ها، سطح فشارصوت، اندازه‌گیری شده و سرعت ذره متناظر با آن محاسبه می‌شود. سیگنال ارتعاشی دستگاه، توسط یک دستگاه شتاب سنج نمونه برداری شده و توسط آنالایزر ارتعاشات تحلیل می‌گردد. با مقایسه طیف فرکانسی ارتعاشی هر یاتاقان و طیف فرکانسی صدای آن، مشاهده می شود که هر دو طیف، شکل یکسان دارند و حداکثر دامنه در هر دو طیف، درفرکانس درگیری چرخ دنده‌ها رخ می‌‌دهد و سرعت ذره، به سرعت ارتعاشات بسیار نزدیک است. همچنین مشاهده می‌شود که درمورد عیوب سایش در دندانه و نامیزانی جرمی هردو طیف، علائم یکسانی بروز می‌دهند. بنابراین با پردازش سیگنال صوت، می‌توان پایش وضعیت و عیب‌یابی جعبه دنده‌ها را با هزینه کمتر انجام داد.      

کلیدواژه‌ها

موضوعات