ارزیابی میزان مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 علوم پزشکی گناباد

2 دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

چکیده : تیلر یک تراکتور دستی چند منظوره است که برای شخم زدن زمین و فعالیتهای دیگر کشاورزی استفاده می شود. کاربران تیلر در معرض مواجهه با ارتعاش و عوارض ناشی از آن قرار دارند هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش در کاربران تیلر می باشد. در این مطالعه 40 کاربر تیلر مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای مربوط به ارتعاش دست و بازو و کل بدن در حالتها و جهت های مختلف کاری اندازه گیری و با میزان مجاز مقایسه شد. اندازه گیری ها بر اساس استاندارد ISO 5349 و ISO 2631 و با استفاده از ارتعاش سنج پاسخ انسان B$K مدل 2512 انجام شد میزان مواجهه با ارتعاش دست و بازو در 3 حالت شخم زدن ، انتقال و درجا کار کردن تیلر به ترتیب برابر 16.95 ، 14.16 و 8.65 2m/s می باشد. میزان مواجهه با ارتعاش در جهت x نسبت به جهت y و z بیشتر بود. میانگین فاکتور قله کمتر از 6 و بیشترین مقدار دوز ارتعاش در حالت شخم زدن زمین با دنده 2 ( 60.76 m/s1.75 ) و دنده 1(56.83 m/s1.75) محاسبه شد. در این شرایط میزان مواجهه با ارتعاش کل بدن بیش از میزان مجاز بوده و ریسک بروز اختلالات ناشی از آن وجود دارد.. بر اساس نتایج این مطالعه زمان مجاز کاری در حد چند ثانیه بوده و ریسک بروز اختلالات اسکلتی عضلانی وجود دارد. این مطالعه بر نیاز برای مداخله و اتخاذ تدابیر کنترلی و مدیریتی جهت حذف و کاهش ارتعاش تاکید دارد.      

کلیدواژه‌ها