دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 3-131 
8. شناسایی ارتعاشات سامانه های دورانی با استفاده از روش پردازش تصویر

صفحه 95-112

فیروز بختیاری نژاد؛ خسرو معدنی پور؛ جواد حسین زاده


10. ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی)

صفحه 121-131

عباس غفاری؛ راحله فرهنگی؛ مرتضی پورمحمدی؛ فرشته طاهری