آزمون‌های ارتعاشی کیفیت‌سنجی طرح اولیة سازة نانوماهوارة رصد 1 مبتنی بر استاندارد آزمون‌های ارتعاشی آژانس فضایی اروپا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشیار مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 استادیار مجتمع دانشگاهی هوافضا دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده

در این مقاله فرایند انجام آزمون‌های ارتعاشات روبش سینوسی و اتفاقی روی مدل سازه‌ای[i] طرح اولیة نانوماهوارة رصد 1، مبتنی بر استاندارد آزمون‌های ارتعاشی آژانس فضایی اروپا[ii] در فاز کیفیت‌سنجی سازه تشریح و ارزیابی شده است. براساس این استاندارد، آزمون‌های روبش سینوسی و اتفاقی در سه راستای عمود بر هم، که یکی از آنها باید در امتداد پیشرانش موشک ماهواره‌بر باشد، انجام شده است. میزان تراز و مدت زمان انجام این آزمون‌ها طبق میزان در نظرگرفته‌شده در فاز کیفیت‌سنجی این استاندارد است. در مدل سازه‌ای تمامی زیرسیستم‌ها به‌صورت جرم معادل شبیه‌سازی می‌شوند و از این‌رو گاهی به مدل سازه‌ای، مدل جرمی نیز گفته می‌شود. برای انجام این آزمایش‌ها یک فیکسچر خاص مطابق با میز دستگاه ارتعاش به‌گونه‌ای طراحی شده است که اعمال ارتعاش ماهواره در سه راستا را ممکن می‌کند. این فیکسچر باید از صلبیت کافی برخوردار باشد تا از وقوع پدیدة ضدتشدید[iii] جلوگیری کند. داده‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش ارتعاش روبش سینوسی از جدول ارتعاشات فرکانس پایین موشک ماهواره‌بر و اطلاعات مورد نیاز جهت انجام آزمایش ارتعاش اتفاقی نیز از نمودار چگالی طیفی توان[iv] موشک ماهواره‌بر موجود در شناسنامة سازگاری فنی ماهواره و ماهواره‌بر اتخاذ شده است. برای برآورد تراز شتاب در نقاط حساس ماهواره، با توجه به محدودیت فضای درون آن و تعداد شتاب‌سنج‌ها، حسگرهایی در نقاط کلیدی همچون محل نصب دوربین، دریافت‌کنندة جی. پی. اس.[v]، روی محفظة نگه‌دارندة باتری‌ها و صفحة فوقانی، نصب شده است. همچنین یک شتاب‌سنج دیگر به‌عنوان حسگر کنترلی روی میز ارتعاشی قرار می‌گیرد تا در صورت عبور دامنة ارتعاش این میز از محدودة مجاز تعیین‌شده، با ارسال سیگنال بازخورد، ارتعاش‌دهنده را از ادامة اعمال ارتعاش باز دارد. آزمون روبش سینوسی در دو جهت افزایشی و کاهشی، یکبار از 20 تا 2000 هرتز و بار دیگر از 2000 تا 20 هرتز انجام می‌شود.[i]. Structural model


[ii]. European Cooperation for Space Standardization (ECSS), http://www.ecss.nl (accessed Nov 12, 2013)


[iii]. Anti-resonance


[iv]. Power Spectral Density


[v]. GPS

کلیدواژه‌ها