آشکارسازی عیب سایش دنده در جعبه‏دندة 90 درجة بالگرد به‌کمک تبدیل موجک گسسته

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه استفاده از سیستم‌های دوار در صنایع هوایی، نیروگاهی و خودرو و جز این‌ها مرسوم و متداول شده است. از جمله مشکلات اساسی در سیستم‌های هوایی، مسئلة شکست قطعات به‌ویژه شکست در سیستم‌های انتقال قدرت است که عمدتاً ناشی از خستگی در اثر سایش بیش از حد مواد و تشکیل ترک‌های اولیه می‌باشد؛ ترک‌هایی که در نهایت منجر به آسیب و ازکار افتادگی کل سیستم می‌شوند. بالگرد از جمله سیستم‌های هوایی پیچیده‌ است؛ سیستمی که ارتعاشات قطعات دوار آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله سیستم انتقال قدرت جعبه‏دندة 90 درجة بالگرد یا به‌عبارتی دُم بالگرد بررسی شده است. برای این منظور پنج حسگر شتاب‏‌سنج سه‏جهته در نقاط حساس ‏به ‏عیب روی سیستم شبیه‌سازی‌شدة دم بالگرد نصب شده است. عیب شبیه‌سازی‏شده بر روی سیستم مورد نظر، عیب سایش روی دندة پینیون ورودی است که طی سه مرحله ایجاد شده است. سیگنال‌های ارتعاشی جمع‌آوری‏شده، توسط تبدیل موجک گسسته تحلیل شده و با محاسبة انرژی و برخی دیگر از شاخصه‌های آماری در زیرباندهای مورد نظر، روند حساسیت این شاخصه‌ها نسبت به عیوب در زیرباندهای گوناگون محاسبه و رسم شده است. در پایان مشخص شد که سیگنال‌های ارتعاشی حسگر نصب‌شده روی پینیون ورودی در جهت‌های شعاعی و نرمال در زیرباندهای مورد نظر نسبت به این نوع عیب حساسیت بیشتری دارد.

کلیدواژه‌ها