بررسی تئوری و تجربی ارتعاشات ماشین لباسشویی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتـی اصفهـان

2 دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک دانشکدة مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتـی اصفهـان

چکیده

از جمله مهم‏ترین عوامل ایجاد صدای ماشین‌های لباسشویی، ارتعاشات بدنة خارجی آنهاست. وظیفة سیستم تعلیق ماشین لباسشویی، که اتصال‏دهندة ماشین لباسشویی (مخزن ثابت در لباسشویی) به بدنه می‏باشد، تلاش برای عدم انتقال ارتعاشات مخزن به بدنه است. به‌طور کلی سه نوع طراحی برای سیستم تعلیق ماشین لباسشویی وجود دارد: سسیتم تعلیق در بالای مخزن، سسیتم تعلیق در پایین مخزن و نهایتاً سیستم تعلیق ترکیبی از دو مورد پیشین. در این مقاله از مدل سوم استفاده شده است. در این رهگذر، سیستم تعلیق ماشین لباسشویی خودکار با محور دوران افقی مورد ارزیابی قرار گرفته و سعی شده است تا مدل تحلیلی دقیقی از دینامیک سیستم تعلیق آن ارائه گردد. معادلات دینامیکی برای حرکت دوبعدی مخزن یک ماشین لباسشویی خودکار در صفحه استخراج شده و به‌صورت عددی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین آزمون‏های عملی روی این ماشین لباسشویی - که در آزمایشگاه واحد تحقیق‏ و توسعة گروه صنعتی انتخاب انجام شده - با نتایج تئوری مقایسه شده است. نتیجة مقایسه بیانگر تطابق مناسب نتایج تئوری و تجربی است. از مدل به‌دست آمده می‏توان به‌منظور بهینه‏سازی اولیة طراحی ماشین‏های لباسشویی خودکار استفاده کرد.