پارامترقدرت صدای G و اهمیت آن درطراحی و ارزیابی سالن های موسیقی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مدرس موسسه عالی غیرانتقاعی لامعی گرگانی

چکیده

پارامتر "قدرت صدا[i] G" ارتباط دقیقی با بلندی صدا[ii] دارد. مقدار این پارامتر همچنین به صورت معکوس به جذب صدای کلی[iii] در یک فضا بستگی دارد. دریک مقایسه، زمان واخنش[iv] (RT) هم به‌طور معکوس با شاخص جذب صدای کل در سالن و هم به‌طور مستقیم با حجم آن مرتبط است. از این‌رو، بررسی پارامتر G و RT به صورت هم‌زمان در طراحی آکوستیک سالن‌های کنسرت نقش حیاتی دارند. "شاخص باس[v]" که اخیرا پیشنهاد شده نیز با میزان بلندی صدای باس ارتباط داشته و حاصل تفریق مقادیر G در فرکانس 125 هرتز (G125) و فرکانس­های میانی[vi]  (Gmid)برحسب دسی‌بل است. نشان داده می­شود که پوشش صدای شنوندگان ((LEV [vii] برای اکثر سالن‌ها به‌طور مستقیم با مقدار G در فرکانس­های میانی مرتبط است. گستردگی صدا، یعنی پهنای ظاهری منبع[viii] (ASW)، به‌وسیله درجه گستردگی منبع[ix](DSB) که از اثر ترکیبی بازتاب‌های جانبی اولیه، آن‌گونه که توسط شاخص کیفیت دوگوشی[x] (BQI) و شاخص قدرت G اندازه‌گیری شده است، تعیین می‌گردد. در این مقاله مقادیر بهینه و محدوده­ی این پارامترها مورد بحث قرار گرفته است.[i] .The sound strength parameter G


[ii]. Loudness


[iii]. Total sound absorption


[iv]. Reverberation time


[v]. Bass Index  شاخص صدای با فرکانس پایین


[vi]. فرکانس­های 250 تا 2 کیلوهرتز را فرکانس میانی می‌نامند (مترجم)


[vii]. Listener envelopment


[viii]. Apparent Source Width


[ix]. Degree of Source Broadening


[x]. Binaural Quality Index

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

G sound power parameter and its importance in the design and evaluation of music halls

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architecture Acoustics
  • Music hall
  • Acoustics index
  • G Parameter
  • Acoustic design
[1] Zwicker, E., “Ein Verfahren zur Beredinung der Lautstärke”, Acta Acustica united with Acustica, 1960, Vol.10, no.4, pp.304-308.
[2] Stevens, S.S., “Perceived level of noise by Mark VII and decibels (E)”, The Journal of the Acoustical Society of America, 1972, Vol.51, pp.575-599. (https://doi.org/10.1121/1.1912880)
[3] Beranek, L., “One hundred concert halls and opera houses”. In Concert Halls and Opera Houses, 2004, Springer, New York, NY.pp.37-489.
[4] Beranek, Leo L., "Subjective rank-orderings and acoustical measurements for fifty-eight concert halls", Acta Acustica united with Acustica, 2003, Vol.89, no.3, pp.494-508.
[5] Beranek, L.L., “Acoustics, American Institute of Physics”, New York, 1986, p.314.
[6] Barron, Mike, and L‐J. Lee., "Energy relations in concert auditoriums. I." The Journal of the Acoustical Society of America, 1988, Vol.84, no.2, pp.618-628.
[7] L Beranek, Acoustics, [see Eqs. (10.14), (10.24), (10.29) and (10.32)], AIP, Maryland, 1986.
[8] Bradley, J.S., Soulodre, G.A. and Norcross, S., “Factors influencing the perception of bass”, Doctoral dissertation, Acoustical Society of America, 1997.
[9] Bradley, J. S., "The sound field for listeners in concert halls and auditoria", Computational Architectural Acoustics, WIT Press, Southampton, 1999.
[10] M. Barron, “Auditorium Acoustics and Architectural Design”, 2nd ed., Spon Press, London, 2010, pp.128–129, 223.
[11] T. Okano, “Judgments of noticeable differences in sound fields of concert halls caused by intensity variations in early reflections”, J. Acoust. Soc. Am., 2002, Vol.111, 217–229.
[12] T. Hidaka, L Beranek, S. Masuda, N. Nishihara, and T. Okano, “Acoustical design of the Tokyo Opera City (TOC) concert hall, Japan,” J. Acoust. Soc. Am., 2000, Vol.107, pp.340–354.
[13] G. A. Soulodre, M. C. Lavoi, and S. G. Norcross, “Objective measures of listener envelopment in multi-channel surround systems”, J. Audio Eng. Soc., 2003, Vol.51, pp.826–841.
[14] Marshall, Arthur Harold, and Michael Barron, "Spatial responsiveness in concert halls and the origins of spatial impression", Applied Acoustics, 2001, Vol.62, no.2, pp.91-108.
[15] Hidaka, Takayuki, Leo L. Beranek, and Toshiyuki Okano, "Interaural cross‐correlation, lateral fraction, and low‐and high‐frequency sound levels as measures of acoustical quality in concert halls", The Journal of the Acoustical Society of America, 1995, Vol.98, no.2, pp.988-1007.
[16] Okano, T., Beranek, L.L. and Hidaka, T., “Relations among interaural cross-correlation coefficient (IACC E), lateral fraction (LF E), and apparent source width (ASW) in concert halls”, The Journal of the Acoustical Society of America, 1998, Vol.104, no.1, pp.255-265.
[17] M. Morimoto and K. Ida, “A practical evaluation method of auditory source width in concert halls,” J. Acoust. Soc. Jpn., 1995, Vol.16, pp.59–69.
[18] M. Barron, “Auditorium Acoustics and Architectural Design”, Spon Press, London, 2009, p.69.
[19] Beranek, Leo L., "Analysis of Sabine and Eyring equations and their application to concert hall audience and chair absorption", The Journal of the Acoustical Society of America, 2006, Vol.120, no.3, pp.1399-1410.
[20] Long, Marshall, “Architectural acoustics”, Elsevier, 2005.