بررسی و ریشه یابی خرابی یاتاقان های غلتشی با استفاده از آنالیز انولوپ

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس پایش وضعیت ماشینالات دوار، ماشینری، مربی دانشگاه

2 عضو هیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

چکیده

چکیده
یاتاقان‌ها اعضاء حامل باری هستند که به صورت گسترده در تجهیزات دوار صنایع نفت و گاز کاربرد دارند لذا از این‌رو، بررسی و پیش‌بینی خرابی این تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است. آنالیز ارتعاشات بر پایه آنالیز پاسخ زمانی، طیف فرکانسی، آنالیز فاز، اوربیت و آنالیز انولوپ[i] است. در این تحقیق چگونگی خرابی یاتاقان‌های غلتشی با استفاده از تکنیک انولوپ بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بر پایه بررسی‌های تجربی و همچنین با استفاده از ابزارآلات تخصصی در حوزه تحلیل ارتعاشات هستند. پیش‌بینی خرابی و همچنین ریشه­یابی خرابی نقش مهمی در هزینه تعمیر و نگهداری دارد که در این تحقیق خرابی یاتاقان و دلایل آن مورد بررسی قرار گرفته است. هر یاتاقان با توجه به شرایط هندسی و سختی آن، برای ساعت کارکرد مشخصی طراحی شده است. چنانچه یاتاقان پیش­تر از زمان تعیین شده دچار خرابی شود باید دلایل آن بررسی و در صورت امکان رفع شود. در این مطالعه خرابی زود رس یاتاقان غلتشی به دلیل اعمال بار بیش از حد، بررسی شده است.[i]. Envelope

کلیدواژه‌ها


[1] Harris, T. A., Kotzalas, M. N., “Essential concepts of bearing technology”, CRC press, 2006.
[2] Khiripet, Noppadon, "An architecture for intelligent time series prediction with causal information" PhD diss., Georgia Institute of Technology, 2001.
[3] Pattabhiraman, Sriram, George Levesque, Nam H. Kim, and Nagaraj K. Arakere. "Uncertainty analysis for rolling contact fatigue failure probability of silicon nitride ball bearings." International Journal of Solids and Structures, 2010, Vol.47, no.18-19, pp.2543-2553.
[4]        Yang, Zhenyu, Uffe C. Merrild, Morten T. Runge, Gerulf Pedersen, and Hakon Børsting, "A study of rolling-element bearing fault diagnosis using motor’s vibration and current signatures", Proceedings series, 2009, Vol.354, p.359.
[5] Lei, Yaguo, Zhengjia He, and Yanyang Zi, "A new approach to intelligent fault diagnosis of rotating machinery", Expert Systems with applications, 2008, Vol.35, no.4, pp.1593-1600.
[6] Sidar, Ragini, Prakash Kumar Sen, and Gopal Sahu, "Review of vibration-based fault diagnosis in rolling element bearing and vibration analysis techniques", International Journal of Scientific Research Engineering & Technology, 2015, Vol.4, no.10, pp.998-1003.
[7] صفری خیام، همائی هادی، "امکان‌سنجی استفاده از آنالیز صوت برای عیب‌یابی یک جعبه دنده هلیکال با یاتاقان‌های غلتشی"، نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاشات، ش 6، دوره 3، 1393.
[8] جعفری علی، شکریان اشکان، احمدی حجت، "عیب‌یابی برینگ توسط آنالیز سیگنال‌های ارتعاشی"، نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاشات، ش. 8، دوره 4، 1394.
[9] حسنیان مهدی، صالحی مهدی، "تشخیص عیب یاتاقان‌های غلتشی با استفاده از سیگنال‌های ارتعاشی بر اساس تحلیل طیف تکین و شبکه عصبی مصنوعی"، نشریه علمی ترویجی صوت و ارتعاشات، ش 12، دوره 6، 1396.