بررسی اثرات ابعاد یک استخر تست هیدروآکوستیک بر کالیبراسیون حساسیت میدان آزاد هیدروفون به روش پالس

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده صوتیات، تهران، ایران

2 پژوهشکده صوتیات

چکیده

کالیبراسیون پارامتر حساسیت هیدروفون‌، دارای الزامات فراوانی مشتمل بر وجود شرایط میدان آزاد و نوفه محیطی ناچیز بوده و از طرق گوناگونی نیز انجام می‌پذیرد. در این میان یکی از بهینه‌ترین روش‌های موجود، بهره‌گیری از پالس به جای امواج پیوسته است؛ زیرا که این کار، انجام کالیبراسیون در استخرهایی با ابعاد کوچک‌تر را امکان‌پذیر می‌سازد. روش مذکور یا همان کالیبراسیون به روش پالس، به‌طور مستقیم متأثر از ابعاد استخر تست هیدروآکوستیک و بسامد کاری بوده و تغییر هریک از عوامل فوق‌الذکر، اثرات محسوسی را در فرآیند کالیبراسیون به دنبال خواهد داشت. تحقیق حاضر به مطالعه اثرات ابعاد استخر تست و بسامد کاری بر روند کالیبراسیون هیدروفون به روش پالس اختصاص دارد. نتایج حاکی از آن است که هر اندازه بسامد کاری کمینه کاهش ‌یابد، می‌بایست عمق بیشتری را در مرحله طراحی برای استخر لحاظ نمود، در غیر این صورت انجام کالیبراسیون میسر نخواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Bruel & Kjaer, “Technical review to advance techniques in acoustical, electrical and mechanical measurement”, 1973, No. 1, pp. 3-16.
[2] Au, W. W. L., M. C. Hastings, “Principles of Marine Bioacoustics,” New York, Springer, 2008.
[3] Bobber, J. R., “Underwater electroacoustic measurements”, Orlando, Naval research laboratory", 1970, pp. 168-169.