تاثیر سفتی و ضریب میرایی دمپر شیمی، در پایداری و میرا نمودن ارتعاشات شیمی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مهندسی مکانیک، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

چکیده

ارتعاشات شیمی[i] در چرخ­ها، ارتعاشات جانبی و پیچشی است که در سرعت‌های بالا باعث ناپایداری سیستم می‌شود. این پدیده در ارابه‌ فرود[ii] هواپیما به دلیل سرعت بالای هواپیما در هنگام فرود، بسیار تأثیرگذار‌ است و می‌تواند از عدم احساس راحتی شروع و تا ایجاد آسیب‌ دیدگی و در نهایت تخریب ارابه فرود و به دنبال آن صدمه دیدن مسافران ‌منجر شود. با تنظیم و انتخاب مناسب پارامترهای کلیدی و تأثیرگذار می­توان این نوع ارتعاش را کنترل و یا از ایجاد آن جلوگیری نمود. بنابراین با توجه به اهمیت پدیده ارتعاش شیمی، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با به­کارگیری یک مدل ریاضی تأثیر تغییر پارامترهای مختلف مانند: سفتی و ضریب میرایی دمپر شیمی بر پایداری و کاهش ارتعاشات شیمی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج به­دست آمده مشاهده می­گردد که دمپر شیمی تأثیر به­سزایی در میرایی ارتعاشات شیمی دارد. همچنین افزایش ممان اینرسی باعث افزایش احتمال ناپایداری در سازه می‌گردد.[i]. Shimmy


[ii]. Landing Gear

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Esmailzadeh, E., K. A. Farzaneh, “Shimmy Vibration Analysis of Aircraft Landing Gears”, Journal of Vibration and Control, vol.5, 1999, pp.45-56.
[2] Niezgoda, T., J. Maachowski and A. Budzyski, “Numerical Analysis of a Front Support Landing Gear Dynamics as the Example of Chosen MCAD and CAE Systems Integration in the Case of the Military Transport Aircraft Design”, Journal of KONES Power train and Transport, vol.13, no.2, 2006, pp.341-350.
[3] “Main Landing Gear Vibration Induced by Brake and Anti-skid Systems”, Asociacion Sindical de Pilotos De Aviacion.
[4] Meyers, A., “The Development of Non-Hydraulic Shimmy Dampers”, Lord Corporation.
[5] “Shimmy on landing”, Boeing 737-3TO, Publishing Agency, National Transportation Safety Board (NTSB), USA, Report number: NYC99IA024, USA, November 6, 1998.
[6] Besselink, I., “Landing Gear Shimmy, Detect, Understand and Fix Shimmy Problems Early in the Design Simulation’; LMS Conference, Europe, March 2006.
[7] Somieski, G., “Shimmy analysis of a simple aircraft nose landing gear model using different mathematical methods”,Aerospace Science and Technology, vol.1, no. 8, 1997, pp.545–555.
[8] Thota, P., B. Krauskopf, M. Lowenberg, “Shimmy in a Nonlinear Model of an Aircraft Nose Landing Gear with Non-zero Rake Angle”, ENOC-2008, Saint Petersburg, Russia, 30 June - 4 July 2008.
[9] Pacejka, H. B., “Theory of the Wheel Shimmy Phenomenon”, Tire and Vehicle Dynamics, 3rd Edition), 2012, pp.287–328.
[10] Tourajizadeh, H., S. Zare, “Robust and optimal control of shimmy vibration in aircraft nose landing gear”, Aerospace Science and Technology, vol.50, 2016, pp.1–14.
[11] برناسی، س.، ح. حدادپور، "بررسی ارتعاشات شیمی ارابه فرود هواپیما"، نشریه علمی- پژوهشی مهندسی هوانوردی
سال سیزدهم، شماره دوم، پاییز 90، صفحه 59-69.