مروری بر پایش سلامت و تشخیص آسیب در سازه‌ها با استفاده از تبدیل موجک (با مطالعه موردی شناسایی آسیب در تیر طره)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه کردستان، ایران

3 کارشناسی ارشد ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران

چکیده

سازه‌ها به دلایل مختلفی دچار آسیب‌های موضعی می‌شوند که اگر محل این آسیب‌ها ناشناخته باقی بماند، ممکن است در اثر سوانح طبیعی مانند زلزله و یا عوامل مصنوعی مانند گودبرداری‌های غیراصولی تشدید یافته و منجر به تخریب کلی گردد؛ بنابراین پایش سلامت در سازه‌ها و اعضای آنها به‌عنوان یکی از با اهمیت‌ترین موضوعات پژوهشی در گرایش‌های مهندسی عمران، مکانیک و هوافضا مطرح است. پردازش حوزه زمان یا فرکانس پاسخ‌های سازه یکی از روش‌های تشخیصی آسیب است. در این راستا، تبدیل موجک از روش‌های پردازشی در هر دو حوزه زمان و فرکانس است که تاکنون بر پایه آن تحقیقات متعددی در زمینه پایش سلامت سازه‌ها منتشر شده است. در این مقاله مروری جامع بر تحقیقات منتشر شده صورت گرفته است و با مثالی، با درنظر گرفتن شکل‌های مود ارتعاشی تیر طره‌ای معیوب (به‌عنوان سیگنال‌های ورودی تبدیل موجک) به تشخیص و تعیین موقعیت آسیب پرداخته شده است. نمودار ضرایب جزئیات حاصل از تحلیل موجک سیگنال ورودی، مقادیر حداکثری و حداقلی را در موقعیت‌های آسیب نشان می‌دهد و به‌این‌ترتیب توانمندی و کارآمدی استفاده از تبدیل موجک در آشکارسازی آسیب نشان داده شده است. علاوه‌ بر این، حساسیت روش تشخیصی مبتنی‌بر تبدیل موجک به شدت خسارت رخ داده در موقعیت‌های آسیب نشان داده شد که با افزایش شدت آسیب در یک موقعیت، جهش نسبی بزرگ‌تری در نمودار سیگنال خروجی تمامی مودها مشاهده می‌گردد.


 


 

 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of structural health monitoring and damage detection using wavelet transform: the case study of damage detection in cantilever beams

نویسندگان [English]

  • Omid Rezaifar 1
  • Majid Gholhaki 1
  • Mohtasham Khanahmadi 2
  • Yaser Amiri 3
1 Professor, Faculty of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 PhD Student of Structural Engineering, Faculty of Civil Engineering, University of Kurdistan, Iran
3 M.Sc. of Mathematics, Faculty of Basic Sciences, Velayat University, Iranshahr, Iran
چکیده [English]

Structures suffer local damages due to various reasons. If these damages are not identified, they could be aggravated by natural disasters such as earthquakes or artificial factors such as unprincipled excavations, leading to total destruction of the structure. As a result, health monitoring in structures and their elements is regarded as one of the most significant research topics in civil, mechanical, and aerospace engineering. A damage detection method is to process the time or frequency domain of structural responses. In this context, wavelet transform is one of the processing methods for both time and frequency domains, and many studies have utilized it to investigate structural health monitoring. In this paper, a comprehensive review was conducted on the published studies. Besides, damage detection was performed by considering the vibration mode shapes of a defective cantilever, which were used as wavelet-transform input signals. The diagram of the detail coefficients resulting from the wavelet analysis of the input signal presented the maximum and minimum values in the defective positions. These findings support the efficiency of using wavelet transform in damage detection. Further, the sensitivity of damage detection based on wavelet transform to the severity of damages showed that with the rise in damage severity in a location, a larger relative jump occurs in the output signal of all modes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health monitoring
  • Damage detection
  • Signal processing
  • Mode shape
  • Wavelet transform
[1] Montalvao, Diogo, Nuno Manuel Mendes Maia, and António Manuel Relógio Ribeiro, "A review of vibration-based structural health monitoring with special emphasis on composite materials", Shock and vibration digest, 2006, Vol.38, no.4, pp.295-324.
[2] Farrar, Charles R., Scott W. Doebling, and David A. Nix, "Vibration–based structural damage identification", Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 2001, Vol.359, no.1778, pp.131-149.
[3] Chatterjee, A., “Structural damage assessment in a cantilever beam with a breathing crack using higher order frequency response functions”, Journal of Sound and Vibration, 2010, Vol.329, no.16, pp. 3325-3334.
[4] Majumdar, Aditi, Dipak Kumar Maiti, and Damodar Maity, "Damage assessment of truss structures from changes in natural frequencies using ant colony optimization", Applied mathematics and computation, 2012, Vol.218, no.19, pp.9759-9772.
[5] Rezaifar, Omid, and Mohammadi Mr Doost, "Damage detection of axially loaded beam: A frequency-based method", 2016, pp.165-172.
[6] Talebsafa, Pourya, Omid Rezayfar, and Hosein Naderpour, "Video measurement method development to modal identification of 3D sandwich panels", Journal of Structural and Construction Engineering, 2022, Vol.9, no.1.
[7] Yazdanpanah1a, O., and S. M. Seyedpoor, "A new damage detection indicator for beams based on mode shape data", Structural Engineering and Mechanics, 2015, Vol.53, no.4, pp.725-744.
[8] Bai, R. B., W. Ostachowicz, M. S. Cao, and Zhongqing Su, "Crack detection in beams in noisy conditions using scale fractal dimension analysis of mode shapes", Smart Materials and Structures, 2014, Vol.23, no.6, p.065014.
[9] Tomaszewska, Agnieszka, "Influence of statistical errors on damage detection based on structural flexibility and mode shape curvature", Computers & structures, 2010, Vol.88, no.3-4, pp.154-164.
[10] Cao, Maosen, Maciej Radzieński, Wei Xu, and Wiesław Ostachowicz, "Identification of multiple damage in beams based on robust curvature mode shapes", Mechanical Systems and Signal Processing, 2014, Vol.46, no.2, pp.468-480.
[11] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Pouraminian, Hamid Mohammady Garfamy, and Behzad Dejkam, "Damage detection and identification in a column under the effect of axial load using modal properties and mode shapes-based detection index", Sharif Journal of Civil Engineering, 2023.
[12] Farhang, Seyyed Hamed, Omid Rezaifar, Mohammad Kazem Sharbatdar, and Alireza Ahmadyfard, "Rapid estimation method for vertical deflection measurement of building components based on image processing techniques", Journal of Performance of Constructed Facilities, 2021, Vol.35, no.1, p.04020137.
[13] Farhang, Seyyed Hamed, Omid Rezaifar, Mohammad Kazem Sharbatdar, and Alireza Ahmady Fard, "Evaluation of different methods of machine vision in health monitoring and damage detection of structures," Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 2021, Vol.9, no.4, pp.93-132.
[14] Bandara, Rupika P., Tommy HT Chan, and David P. Thambiratnam, "Frequency response function-based damage identification using principal component analysis and pattern recognition technique", Engineering Structures, 2014, Vol.66, pp.116-128.
[15] Liu, X., and Lieven, N.A.J., “Frequency response function shape-based methods for structural damage localization”, Mechanical Systems and Signal Processing, 2019, Vol.23, no.4, pp. 1243-1259.
[16] Bakhary, Norhisham, Hong Hao, and Andrew J. Deeks, "Substructuring technique for damage detection using statistical multi-stage artificial neural network", Advances in Structural Engineering, 2010, Vol.13, no.4, pp.619-639.
[17] Shu, Jiangpeng, Ziye Zhang, Ignacio Gonzalez, and Raid Karoumi, "The application of a damage detection method using Artificial Neural Network and train-induced vibrations on a simplified railway bridge model", Engineering structures, 2013, Vol.52, pp.408-421.
[18] He, Rong-Song, and Shun-Fa Hwang, "Damage detection by a hybrid real-parameter genetic algorithm under the assistance of grey relation analysis", Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2007, Vol.20, no.7, pp.980-992.
[19] Meruane, Viviana, and Ward Heylen, "Structural damage assessment with antiresonances versus mode shapes using parallel genetic algorithms", Structural Control and Health Monitoring, 2011, Vol.18, no.8, pp.825-839.
[20] Meruane, Viviana, and Ward Heylen, "Structural damage assessment with antiresonances versus mode shapes using parallel genetic algorithms", Structural Control and Health Monitoring, 2011, Vol.18, no.8, pp.825-839.
[21] Nguyen, Sy Dzung, Kieu Nhi Ngo, Quang Thinh Tran, and Seung-Bok Choi, "A new method for beam-damage-diagnosis using adaptive fuzzy neural structure and wavelet analysis", Mechanical Systems and Signal Processing, 2013, Vol.39, no.1-2, pp.181-194.
[22] Taha, MM Reda, Aboelmagd Noureldin, J. L. Lucero, and T. J. Baca, "Wavelet transform for structural health monitoring: a compendium of uses and features", Structural health monitoring, 2006, Vol.5, no.3, pp.267-295.
[23] Andreaus, Ugo, Paolo Baragatti, Paolo Casini, and Daniela Iacoviello, "Experimental damage evaluation of open and fatigue cracks of multi‐cracked beams by using wavelet transform of static response via image analysis", Structural Control and Health Monitoring, 2017, Vol.24, no.4, p.e1902.
[24] Katunin, A. N. D. R. Z. E. J., "Identification of multiple cracks in composite beams using discrete wavelet transform", Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, 2010, Vol.45, no.2, pp.41-52.
[25] Zhong, Shuncong, and S. Olutunde Oyadiji, "Crack detection in simply supported beams using stationary wavelet transform of modal data", Structural Control and Health Monitoring, 2011, Vol.18, no.2, pp.169-190.
[26] Xu, Wei, Maciej Radzieński, Wiesław Ostachowicz, and Maosen Cao, "Damage detection in plates using two-dimensional directional Gaussian wavelets and laser scanned operating deflection shapes", Structural Health Monitoring, 2013, Vol.12, no.5-6, pp.457-468.
[27] Lee, Soon Gie, Gun Jin Yun, and Shen Shang, "Reference-free damage detection for truss bridge structures by continuous relative wavelet entropy method", Structural Health Monitoring, 2014, Vol.13, no.3, pp.307-320.
[28] Li, Jun, and Hong Hao, "Substructure damage identification based on wavelet-domain response reconstruction", Structural Health Monitoring, 2014, Vol.13, no.4, pp.389-405.
[29] Rahami, H., H. Amini Tehrani, M. Akhavat, and Gh R. Ghodrati Amiri, "Damage detection in offshore fixed platforms using concepts of energy entropy in wavelet packet transform", Amirkabir Journal of Civil Engineering, 2016, Vol.48, no.3, pp.241-248.
[30] Mirzaei, Borhan, Kourosh Nasrollahi, Seyedmohamadmahdi Yousefbeik, Gholamreza Ghodrati Amiri, and Ali Zare Hosseinzadeh, "A two-step method for damage identification and quantification in large trusses via wavelet transform and optimization algorithm", Journal of Rehabilitation in Civil Engineering, 2019, Vol.7, no.1, pp.1-20.
[31] Ashory, Mohammad-Reza, Ahmad Ghasemi-Ghalebahman, and Mohammad-Javad Kokabi, "Damage identification in composite laminates using a hybrid method with wavelet transform and finite element model updating", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, 2018, Vol.232, no.5, pp.815-827.
[32] Yang, Chen, and S. Olutunde Oyadiji, "Delamination detection in composite laminate plates using 2D wavelet analysis of modal frequency surface", Computers & Structures, 2017, Vol.179, pp.109-126.
[33] Rezayfar, Omid, Adel Younesi, Madjid Gholhaki, and Akbar Esfandiari, "Debbonding damage detection in concrete filled tube columns by experimental modal data", Journal of Structural and Construction Engineering, 2019, Vol.6, no. Special Issue 4, pp.93-106.
[34] Younesi, Adel, Omid Rezaifar, Majid Gholhaki, and Akbar Esfandiari, "Structural health monitoring of a concrete-filled tube column", Magazine of Civil Engineering, 2019, Vol.85, no.1.
[35] Younesi, Adel, Omid Rezaeifar, Majid Gholhaki, and Akbar Esfandiari, "Damage detection in concrete filled tube columns based on experimental modal data and wavelet technique", Mechanics of Advanced Composite Structures,‎ 2020, Vol.7, no.2, pp.245-254.
[36] یاره‌یی، ش. ،"بازرسی و پایش وضعیت ورق فلزی به‌صورت غیرمخرب با آزمون فراصوت آرایه فازی به کمک آباکوس و موجک"، مجله علمی صوت و ارتعاش، 1398، ج.8، ش.15، ص.18-28.
[37] Mamazizi, Arman, Mohtasham Khanahmadi, and Kamran Nobakht Vakili, "Debonding damage detection and assessment in a cfst composite column using modal dynamic data", Sharif Journal of Civil Engineering, 2022.
[38] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezaifar, Majid Gholhaki, and Adel Younesi, "Detection of debonding damage location of the concrete core from the steel tube of concrete-filled steel tube (CFST) columns using wavelet analysis analytical method", Modares Civil Engineering journal, 2023, Vol.22, no.1, pp.129-142.
 
[39] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezayfar, and Majid Gholhaki, "Damage detection in steel plates based on comparing analytical results of the discrete 2-D wavelet transform of primary and secondary modes shape", Journal of Structural and Construction Engineering, 2021, Vol.8, no.5, pp.198-214.
[40] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezayfar, and Majid Gholhaki, "Damage detection of p3refabricated walls (panel 3D plates) based on wavelet transform detection algorithm", Journal of Structural and Construction Engineering, 2021, Vol.8, no.8, pp.289-309.
[41] Khanahmadi, M., Gholhaki, M., Ghasemi-Ghalehbahman, A., and Khademi-Kouhi, M., “Damage detection in laminated composite plates using wavelet analysis analytical method”, Journal of Vibration and Sound, 2022, Vol.10, no.20, pp.144-156.
[42] Rezaifar, Omid, Majid Gholhaki, Mohtasham Khanahmadi, Adel Younesi, and Behzad Dejkam. "Damage detection and localization in steel plates using modal dynamic data and two-dimensional wavelet analysis" Modares Civil Engineering journal, 2022, Vol.23, no.2, pp.0-0.
[43] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezayfar, and Majid Gholhaki, "Comparative study on steel beams damage detection based on continuous and discrete wavelet transforms of static and dynamic responses", Journal of Structural and Construction Engineering, 2021, Vol.8, no.9, pp.166-183.
[44] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Gholhaki, and Omid Rezayfar, "Damage identification of column under the axial load based on wavelet transform and modal data", Journal of Modeling in Engineering, 2021, Vol.18, no.63, pp.51-64.
[45] خان احمدی، محتشم، محمدی گرفمی، قلهکی، دژکام، میری، و محمد اقبال،"ردیابی آسیب مبتنی بر موجک در المان سازه‌ای تیر فولادی"،  نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد، 1400، دوره ۱۵، شماره ۳۳.  ص.15-27.
[46] Khanahmadi, Mohtasham, Majid Gholhaki, Omid Rezaifar, and Behzad Dejkam, "Damage identification in steel beam structures based on the comparison of analytical results of wavelet analysis", Civil Infrastructure Researches, 2023, Vol.8, no.2.
[47] Khanahmadi, Mohtasham, Omid Rezayfar, Majid Gholhaki, Behzad Dejkam, and Adel Younesi, "Health monitoring and damage assessment of a column under the effect of axial load using modal dynamic data and wavelet analytical method", Modares Civil Engineering journal, 2022, Vol.22, no.6, pp.0-0.
[48] Hanteh, Mojtaba, Omid Rezaifar, and Majid Gholhaki, "Selecting the appropriate wavelet function in the damage detection of precast full panel building based on experimental results and wavelet analysis", Journal of Civil Structural Health Monitoring, 2021, Vol.11, pp.1013-1036.
[49] Ahmadi, Morteza, Amin Mousavijad, and Ziba Ebrahimian, "A statistical study of the relationship between crack length and frequency bandwidth emitted from the crack", Journal of Vibration and Sound, 2022.
[50] Azizi, Haleh, B. Tokhmechi, Noubari H. Ahmadi, Maralani P. Jabedar, and H. Memarian, "The importance of optimum mother wavelet selection for data decomposition in earth sciences", 2011, pp.63-76.
[51] Shamsai, A., and M. A. Hesari, "Application of stationary wavelet transform (SWT) to the crack detection in concrete arch dams by frequency analysis", Modares Civil Engineering journal, 2011, Vol.11, no.3, pp.0-0.
[52] Benedetto, J. J., and D. F. Walnut, "Gabor Frames for L2 and related spaces, In “Wavelets: Mathematics and Applications”, Benedetto, JJ and Frazier, MW", 1994.
[53] Rao, K.R., Kim, D.E., Hwang, J.J., “Fast Fourier Transform: Algorithm and applications”, Springer, Berlin Heidelberg, 2005.
[54] Mertins, Alfred, and Dr. Alfred Mertins, “Signal analysis: wavelets, filter banks, time-frequency transforms and applications”, John Wiley & Sons, Inc., 1999.
[55] Zhong, Shuncong, and S. Olutunde Oyadiji, "Detection of cracks in simply-supported beams by continuous wavelet transform of reconstructed modal data", Computers & structures, 2011, Vol.89, no.1-2, pp.127-148.
[56] Kim, Hansang, and Hani Melhem, "Damage detection of structures by wavelet analysis", Engineering Structures, 2004, Vol.26, no.3, pp.347-362.
[57] MATLAB Reference Guide, the Math Works, R2021a.
[58] Qi, Pan, Slavisa Jovanovic, Jinmi Lezama, and Patrick Schweitzer, "Discrete wavelet transform optimal parameters estimation for arc fault detection in low-voltage residential power networks", Electric Power Systems Research, 2017, Vol.143, pp.130-139.
[59] Suraj, A. Anoop, Mathew Francis, T. S. Kavya, and T. M. Nirmal, "Discrete wavelet transform based image fusion and de-noising in FPGA", Journal of Electrical Systems and Information Technology, 2014, Vol.1, no.1, 2014, p.72-81.