بررسی ملاحظات ناظر بر کاهش تراز نوفه در ساختمان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 پژوهشکده صوتیات، تهران، ایران

2 پژوهشکده صوتیات

چکیده

نوفه محیطی یکی از عمده‌ترین عواملی است که سبب ناسالم شدن سکونت‌گاه‌های بشری و افزایش مخاطرات شغلی بسیاری از انسان‌ها گردیده و کاهش اثرات زیان‌بار آن، موضوع بسیاری از تحقیقات در سال‌های اخیر بوده است. این موارد، اهمیت شناخت راه‌کارهای کنترل نوفه را آشکار می‌سازد. نوشتار حاضر، ضمن بررسی روش‌های مختلف موجود برای کاهش نوفه، برخی ملاحظات طراحی کم‌نوفه در ساختمان‌ها را ارائه می‌نماید. ملاحظات فوق‌الذکر مشتمل بر دو نوع کلی است؛ یکی ملاحظات جذب صدا که به کاهش نوفه موجود در فضای داخلی ساختمان اختصاص داشته و دیگری ملاحظات عایق‌سازی صدا که مربوط به کاهش انتقال نوفه از محیط خارج، به داخل ساختمان است. رعایت نمودن توأمان اصول عایق‌سازی و جذب، دستیابی به تراز نوفه‌ مطلوب را در یک ساختمان میسر می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]        Egan, D. M., Architectural Acoustics. J. Ross Publishing, 2007
[2]        Rossing, T. D., Springer Handbook of Acoustics. Springer, 2007.
[3]        Cowan, J., Architectural Acoustics Design Guide. McGraw-Hill, 2007.
[4]        Hopkins, C., Sound Isolation. Butterworth-Heinemann, 2007.
[5]        Maling, G. C., Technology for Quieter America. The National Academy Press, 2010. 
[6]        Vigran T. E. Building Acoustic. Taylor & Francis, 2008.
[7]        Cox, T. J. and P. D’Antonio, Acoustic Absorber and Diffusers. Spon Press, 2005.
[8]        http://www.envirotech-acoustics.com/acoustic-baffles.html.
[9]        Porges, G., Applied Acoustics.Edward Arnold, 1977.