استفن پراکوفیئویچ تیموشنکو

نوع مقاله: یادداشت

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان