استفن پراکوفیئویچ تیموشنکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان