اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر فیروز بختیاری نژاد

استاد مدعو، دانشگاه مریلند
استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

bakhtifxpgcc.edu

اعضای هیات تحریریه

دکتر عبدالرضا اوحدی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی امیر کبیر

a_r_ohadiaut.ac.ir

دکتر محمد محجوب

استاد دانشکده مکانیک دانشگاه تهران

mmahjoobut.ac.ir

دکتر داود یونسیان

استاد دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

younesianiust.ac.ir

دکتر سیدمهدی زهرائی

استاد، دانشکده عمران دانشگاه تهران

mzahraiut.ac.ir

دکتر سعید شکرالهی

دانشیار دانشگاه صنعتی مالک اشتر

s_shokrollahiyahoo.com

دکتر علی اصغر جعفری

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر طوسی

ajafarikntu.ac.ir

دکتر مهدی بهزاد

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

m_behzadsharif.edu

دکتر رستم گل محمدی

مهندسی بهداشت حرفه ای استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان

golmohamadiumsha.ac.ir
0000-0002-3314-2270

دکترمحمدرضا الهامی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه جامع امام حسین (ع)

mrelhami.63gmail.com

دکتر مرتضی دردل

مهندسی مکانیک دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه نوشیروانی بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370629
dardelnit.ac.ir
0000-0002-5206-508X

h-index: 13  

دکتر منصور رفیعیان

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مکانیک دانشگاه یزد

pws.yazd.ac.ir/mrafeeyan
rafeeyanyazd.ac.ir
+989133144812

دکتر اردشیر کرمی محمدی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه شاهرود

akaramimshahroodut.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر حمید مهدیقلی

آکوستیک مهندسی دانشگاه صنعتی شریف

mehdisharif.edu
09123841896

دبیر تخصصی

دکتر فریناز فروزش

ارتعاشات عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

fforouzeshdena.kntu.ac.ir

ویراستار ارشد

مهندس محمد اسدزاده

مهندسی مکانیک کارشناسی

mohammad.asadzadehgmail.com

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه جعفری

فنآوری آطلاعات دانشگاه شریف

shahin_1354yahoo.com

دبیر اجرایی

حمید مهدیقلی

انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران

mehdisharif.ir