دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقایسه دو روش شبکه عصبی مصنوعی عمیق و شبکه عصبی پیچشی در طبقه‌بندی عیوب جعبه‌دنده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

آرمین فهندژ؛ عباس روحانی؛ مصطفی عابدی


پایش سلامتیِ مبتنی بر ارتعاش در تیرها با استفاده از روش‌های برازش منحنی، همبستگی و تعیین انحنا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

محتشم خان احمدی؛ سید محمد میری؛ بهزاد دژکام؛ یاسر امیری؛ مرتضی خادمی کوهی


بررسی اثر فاصله یاتاقان ها بر سرعت های بحرانی توربوشارژر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 فروردین 1403

سپهر گودرزی؛ عباس رهی


مروری بر پارامترهای عملکردی میراگرهای ارتعاشی مگنتورئولوژیکال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

محمد رضا نجفی؛ عباس مطلبی


بررسی اثر شکل آخال بر شکاف نواری کامپوزیت آلومینا-اپوکسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1403

محمد باقری نوری


انتشار آکوستیکی و تشخیص سیگنال نشتی با نرخ جریان کم با استفاده از روش CFAR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1403

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ علی اصغر علیزاده؛ محمد زارعی نژاد؛ حمیدرضا امین داور


بررسی کارایی حسگرهای نشر فرا آوایی در مطالعة تخریب طبیعی یاتاقان تماس زاویه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

محسن مطهری نژاد؛ سید محمد جعفری