کلیدواژه‌ها = جاذب صوت
مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


پیش‌بینی رفتار اکوستیکی انواع پوشش‌های جاذب

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 101-107

محمد رضا خلیل آبادی