کلیدواژه‌ها = فراصوت درمانی
‌‌‌‌ تأملی بر قدرت شفابخشی امواج

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 104-119

محمود ابراهیمی؛ شکوه عطاری لر