نویسنده = �������� ���������� ������ ������
ارزیابی میزان مواجهه کاربران تیلر با ارتعاش

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 66-74

محمد حسین بهشتی؛ پروین نصیری؛ روح اله حاجی زاده