نویسنده = حسین صامتی
مروری بر روشهای نوین بازشناس گفتار

دوره 11، شماره 22، اسفند 1401، صفحه 125-154

حسین هادیان؛ سروش گوران؛ صدرا صبوری؛ سارا صادقی؛ یاسین امینی؛ حسین صامتی


تشخیص حس وابسته به گویندة گفتار فارسی با استفاده از ویژگی‌های آکوستیکی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-14

منصوره کرمی؛ پریا جمشیدلو؛ حسین صامتی