نویسنده = ������������ ��������
بررسی عملکرد دستگاه‌های دورکننده‌ی فراصوتی فرکانس متغیر و فرکانس مدوله شده

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 112-119

مصطفی شریفی؛ محمد عباسی؛ دانیال گندم زاده؛ یگانه سابقی