نویسنده = ���������� ������������ ��������
اثر بارهای ارتعاشی بر نوسانات مقاومت الکتریکی کانکتورهای الکتریکی

دوره 3، شماره 5، شهریور 1393، صفحه 14-18

مهدی بهزاد؛ حامد درویش گوهری