نویسنده = ���������������� ������ ������������������
ارتعاشات در سیستم‌های چرخدنده‌ای

دوره 1، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 15-26

انوشیروان فرشیدیان فر؛ امین ثقفی