نویسنده = ������������������ ������
صداخفه‌کن‎ها و ارزیابی تجربی آنها

دوره 8، شماره 15، شهریور 1398، صفحه 60-72

حسین نکوبیدار؛ فتح الله امی؛ علی میرمحمدی