نویسنده = ������������ �������� ������
ارزیابی، شناسایی و کنترل ارتعاشات در شناورهای تندروی دریایی

دوره 7، شماره 14، اسفند 1397، صفحه 57-70

علی مهرکیش؛ علی اکبر اکبری؛ محمد رضا غلامی