نویسنده = ���������������������� ������ ������
تعیین تجربی موقعیت نشتی گاز خط لوله فشار بالا با استفاده از روش نشرآوایی

دوره 7، شماره 13، شهریور 1397، صفحه 13-22

حمیدرضا حاجی باقری؛ سید علی ابراهیمیان