نویسنده = �������������� ������ ��������
بررسی کارایی روش هیبرید کنترل فعال و غیرفعال در کاهش نوفه جیغ چرخ قطار

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 106-120

سید رحیم مرجانی؛ داود یونسیان