نویسنده = ابوالفضل حسنی بافرانی
بررسی خطای تخمین موقعیت جسم با استفاده از دو حسگر بردار صوتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1402

امیرحسین عرب؛ عباس رهی؛ مرتضی شهروی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


مواد متخلخل جاذب صوت بخش دوم: مکانیزم های جذب صوت و مدلسازی

دوره 10، شماره 20، اسفند 1400، صفحه 3-23

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی


مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

دوره 10، شماره 19، شهریور 1400، صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی