نویسنده = ������������ ������������
کنترل مرزی رایزر دریایی انعطاف پذیر با فرض پروفیل‌های خطی و نمایی برای جریان سطحی

دوره 9، شماره 18، اسفند 1399، صفحه 91-105

منوچهر صالحی؛ فیروز بختیاری نژاد؛ ارسطو عظیمی