نویسنده = ���������������� ������ ����������
تحلیل دینامیکی حرکت سوزن ماشین گردباف بر روی بادامک به روش المان محدود

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 3-9

سید بهزاد عبدالهی؛ سید مهدی حجازی