نویسنده = ������������ ��������
معرفی و بررسی عملکرد تشدیدگرهای میکرومکانیکی

دوره 5، شماره 9، شهریور 1395، صفحه 85-100

مجید باقری؛ محمد ایمان پرست؛ مهدی راغبی