همکاران دفتر نشریه

ویراستار ادبی

مهندس محمد اسدزاده

مهندسی مکانیک کارشناسی

mohammad.asadzadeh@gmail.com

h-index:

ویراستار ادبی نشریه

فاطمه جعفری

فنآوری آطلاعات ویراستار

shahin_1354@yahoo.com

h-index: