دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1392 
3. بررسی تئوری و تجربی ارتعاشات ماشین لباسشویی

صفحه 21-27

محمدهـادی جلالـی ندوشـن؛ سیـد محمـد کـریم طبـاطبـایی