دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، پاییز و زمستان 1398، صفحه 3-87