دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1397، صفحه 3-104 
2. اندازه گیری و مدلسازی سرعت صوت در الکل های خالص

صفحه 17-23

سارا سلطانی؛ کامیار موقرنژاد؛ امیر حسین تقی پور