دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1397، صفحه 3-119 
9. ‌‌‌‌ تأملی بر قدرت شفابخشی امواج

صفحه 104-119

محمود ابراهیمی؛ شکوه عطاری لر