دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، شهریور 1396، صفحه 3-131 
ارزیابی واکنش انسان نسبت به ارتعاشات صوتی محصولات خانگی (جاروبرقی)

صفحه 121-131

عباس غفاری؛ راحله فرهنگی؛ مرتضی پورمحمدی؛ فرشته طاهری