دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1395، صفحه 3-115