دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1393 
3. تنظیم بهینه میراگر جرمی نیمه فعال با سختی متغیر

صفحه 19-27

علی مینائی؛ سید امیر کیوان قربانی تنها


4. اندازه گیری نویز پروانه دریایی در تونل کاویتاسیون

صفحه 28-39

محمد رضا باقری؛ محمد سعید سیف؛ حمید مهدیقلی