کلیدواژه‌ها = تخلخل
تعداد مقالات: 1
1. مواد متخلخل جاذب صوت بخش اول: کاربردها و پارامترها

دوره 10، شماره 19، بهار و تابستان 1400، صفحه 110-132

عبدالرضا اوحدی همدانی؛ ابوالفضل حسنی بافرانی