نویسنده = ���������� �������������� ����������
تحلیل پاسخ فرکانسی سیستم دیسک و پره همراه با نامیزانی در جرم و سختی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1401، صفحه 73-84

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیائی راد


بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه طراحی سیستم دیسک و پره

دوره 4، شماره 8، اسفند 1394، صفحه 25-38

احسان رئیسی استبرق؛ سعید ضیایی راد