نویسنده = ���������� ��������������
مطالعة اثر صدای توربین‌های بادی بر آزردگی صوتی شاغلان نیروگاه بادی منجیل

دوره 4، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 3-13

میلاد عباسی؛ محمدرضا منظم؛ آرش اکبر زاده