نویسنده = ���������� �������� ������
کاهش ارتعاش چرخدنده مخروطی ساده به کمک اصلاح پروفیل دندانه

دوره 3، شماره 6، اسفند 1393، صفحه 96-102

فرهاد شیخ سامانی؛ حبیب اله مطهر